دانگل تست خودپرداز ATMdesk USB Dongle

واتساپ یا تلگرام به 09202864726

code:19053

دانگل usb atmdesk