بانک شهر

شرایط اتصال به سوئیچ بانک شهر

لیست مدارک لازم جهت عقد قرارداد با متقاضیان نصب دستگاه خودپرداز به سوئیچ بانک شهر


۱.مدارک شناسایی اشخاص حقیقی
 1. کپی بر ابر اصل کارت ملی و شناسنامه متقاضی
 2. کپی برابر اصل جواز کسب معتبر و یا پروانه بهره برداری
  تذکر ۱: در صورتیکه جواز کسب و یا پروانه بهره برداری به اسـم متقاضـی نباشـد، مـدارک کپـی برابـر اصـل شـده شناسایی شخص دارنده جواز کسب و یا دارنده پروانه بهره برداری ارائه گردد ضمن اینکه دارنده پروانـه کسـب و یـا دارنده پروانه بهره برداری بایستی به عنوان ضامن متقاضی قرارداد بهره برداری خـودپرداز را امضـا و چـک تضـمین متقاضی را ظهر نویسی نماید.
  تذکر۲: محل استقرار دستگاه خودپرداز حتما بایستی محل کسب ( آدرس مندرج در جواز کسب ) باشد.
 3. کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه معتبر محل استقرار دستگاه خودپرداز
  تذکر۳: در شرایطی که متقاضی مالک نبوده )مستأجر محل استقرار دستگاه خودپرداز باشد( و در اجاره نامـۀ مربـوط، اجازه استقرار و بهره برداری از دستگاه خودپرداز صادر نشده باشد یا اینکه محدودیتی در خصـوص بهـره بـرداری ازعین مستأجره تصریح گردیده باشد، مقتضی است علاوه بر اجاره نامه، مجوز مالک مبنی بـر اجـازه اسـتقرار و بهـره برداری ATM در محل عین مستأجره ارائه گردد.
  تذکر ۴: در شرایطی که متقاضی مستأجر محل استقرار دستگاه خودپرداز هم نباشد ) اجاره نامه محل استقرار به اسـم شخص دیگری می باشد( مقتضی است مجوز استقرار و بهره برداری از دستگاه خودپرداز در محل مورد نظر را ارائه نمایداین مجوز بایستی طبق متن مندرج در پیوست “ب” تهیه و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا گردد ضـمن اینکه در چنین شرایطی مستأجر بایستی به عنوان ضامن متقاضی قـرارداد بهـره بـرداری خـودپرداز را امضـا و چـک تضمین متقاضی را ظهر نویسی نماید.
  تذکر ۵: الزامیست ضامنین قرارداد با مراجعه به شرکت توسعه و نوآوری شهر قرارداد و چک ضـمانت مربـوط را امضـا نمایند همچنین مجوز استقرار و بهره برداری اشاره شده در تذکر ۳نیز می تواند در زمان مراجعه به شرکت توسعه و نوآوری شهر از سوی مستأجر) که یکی از ضامنین قرارداد می باشد( امضا شود که در اینصورت دیگر نیـازی بـه ارائـه گواهی امضا در خصوص مجوز مذکور نیست.
 4. کپی دفترچه حساب بانک شهر به نام متقاضی (الزامیست که حساب در شعبه مجازی بانک شهر افتتاح شده باشد)
 5. فرم تکمیل شده معرفی مشتری
مدارک شناسایی اشخاص حقوقی
 1. کپی برابر اصل اساسنامه
 2. کپی برابر اصل اظهارنامه ثبت شرکت
 3. کپی برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت (اعم از تغییرات هیئت مدیره و نشانی شرکت)
 4. کپی برایر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان و سهامداران بالای ۵درصد.
  تذکر ۶: درصورتیکه که سهامدار بالای ۵درصد شخص حقوقی باشد بایستی تمام مـدارک منـدرج در بنـد ۲بـرایایشان نیز ارائه شود.
 5. کپی برابر اصل کد اقتصادی
 6. کپی گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 7. کپی دفترچه حساب بانک شهر به نام شرکت (الزامیست که حساب در شعبه مجازی بانک شهر افتتاح شده باشد)
 8. سند مالکیت و یا اجاره نامه معتبر محل استقرار دستگاه خودپرداز طبق موارد مندرج در بند ۱,۳
  تذکر ۷: با توجه به اینکه الزامی است محل استقرار دستگاه خودپرداز در محل کسب باشد، در خصـوص متقاضـیان حقوقی لازم است محل استقرار دستگاه خودپرداز در محل شرکت باشد در صورتیکه متقاضی مد نظر داشـته باشـد که دستگاه را در محل جواز کسب شخص دیگری نصب نماید ، فرآیند بند ۱,۲بایستی اجرا شود.
 9. اظهارنامه مالیاتی منتهی به اخرین سال مالی
 10. صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان رسمی دارای مجوز
 11. پرینت ثبت نام در سیستم جامع مالیاتی

 

به اشتراک بگذارید:
error: برای مجوز انتشار مطالب با ما تماس بگیرید
preloader