صفحه کلیدهای خودپرداز های GRG

در خودپرداز GRG چهار مدل صفحه کلید یا پین پد به کار می رود که 001، 002، 003 و 004 می باشند. صفحه کلید 001 قدیمی بوده و دیگر استفاده نمی شود و خودپرداز ایران سایر مدلها را موجود دارد.

در حال نمایش 3 نتیجه