شرایط اتصال به سوئیچ موسسه کوثر

ارائه مدارک هویتی متقاضی (شامل: کپی برابر اصل شناسنامه تمام صفحات، کپی برابر اصل کارت ملی تمام صفحات، یک قطعه عکس 6*4)
اجاره نامه محل نصب دستگاه یا سند مالکیت (ضروری است به نام متقاضی باشد)
گواهی امضا متقاضی
ارائه عدم سوء پیشینه
تکمیل فرم درخواست سوئیچ
عکس از محل نصب دستگاه
افتتاح حساب قرض الحسنه شتابی نزد موسسه کوثر – ارسال کپی دفترچه و کارت مربوط به حساب
ارائه یک برگ چک ضمانت 50 میلیون تومانی بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات
تکمیل و امضای تمام صفحات قرارداد ارسالی از طرف شرکت در 3 نسخه
امضای تعهد نامه محضری (متن تعهد نامه از طرف شرکت به همراه قرارداد ارسال خواهد شد که می بایست در دفتر ثبت و اسناد رسمی دربرگه های مخصوص دفترخانه تنظیم شود)

 

Rate this page