واحد بانکی شرکت آرا تجهیز سیستم با نام خودپرداز ایران یا ATM IRAN فعالیت می کند.

وب سایت اصلی شرکت atsys.ir و وبسایت واحد بانکی banking.atsys.ir یا atmiran.com می باشد.

در صورت ثبت نام شما در وبسایت یا اپلیکیشن، نام و ایمیل و هر مشخصاتی که وارد کرده باشید نزد ما محفوظ خواهد بود.

Rate this page