شرایط اتصال به سوئیچ بانک شهر

لیست مدارك لازم جهت عقد قرارداد با متقاضیان نصب دستگاه خودپرداز به سوئیچ بانک شهر


1.مدارك شناسایی اشخاص حقیقی
 1. کپی بر ابر اصل کارت ملی و شناسنامه متقاضی
 2. کپی برابر اصل جواز کسب معتبر و یا پروانه بهره برداري
  تذکر 1: در صورتیکه جواز کسب و یا پروانه بهره برداري به اسـم متقاضـی نباشـد، مـدارك کپـی برابـر اصـل شـده شناسایی شخص دارنده جواز کسب و یا دارنده پروانه بهره برداري ارائه گردد ضمن اینکه دارنده پروانـه کسـب و یـا دارنده پروانه بهره برداري بایستی به عنوان ضامن متقاضی قرارداد بهره برداري خـودپرداز را امضـا و چـک تضـمین متقاضی را ظهر نویسی نماید.
  تذکر2: محل استقرار دستگاه خودپرداز حتما بایستی محل کسب ( آدرس مندرج در جواز کسب ) باشد.
 3. کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه معتبر محل استقرار دستگاه خودپرداز
  تذکر3: در شرایطی که متقاضی مالک نبوده )مستأجر محل استقرار دستگاه خودپرداز باشد( و در اجاره نامـۀ مربـوط، اجازه استقرار و بهره برداري از دستگاه خودپرداز صادر نشده باشد یا اینکه محدودیتی در خصـوص بهـره بـرداري ازعین مستأجره تصریح گردیده باشد، مقتضی است علاوه بر اجاره نامه، مجوز مالک مبنی بـر اجـازه اسـتقرار و بهـره برداري ATM در محل عین مستأجره ارائه گردد.
  تذکر 4: در شرایطی که متقاضی مستأجر محل استقرار دستگاه خودپرداز هم نباشد ) اجاره نامه محل استقرار به اسـم شخص دیگري می باشد( مقتضی است مجوز استقرار و بهره برداري از دستگاه خودپرداز در محل مورد نظر را ارائه نمایداین مجوز بایستی طبق متن مندرج در پیوست “ب” تهیه و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا گردد ضـمن اینکه در چنین شرایطی مستأجر بایستی به عنوان ضامن متقاضی قـرارداد بهـره بـرداري خـودپرداز را امضـا و چـک تضمین متقاضی را ظهر نویسی نماید.
  تذکر 5: الزامیست ضامنین قرارداد با مراجعه به شرکت توسعه و نوآوري شهر قرارداد و چک ضـمانت مربـوط را امضـا نمایند همچنین مجوز استقرار و بهره برداري اشاره شده در تذکر 3نیز می تواند در زمان مراجعه به شرکت توسعه و نوآوري شهر از سوي مستأجر) که یکی از ضامنین قرارداد می باشد( امضا شود که در اینصورت دیگر نیـازي بـه ارائـه گواهی امضا در خصوص مجوز مذکور نیست.
 4. کپی دفترچه حساب بانک شهر به نام متقاضی (الزامیست که حساب در شعبه مجازي بانک شهر افتتاح شده باشد)
 5. فرم تکمیل شده معرفی مشتري
مدارك شناسایی اشخاص حقوقی
 1. کپی برابر اصل اساسنامه
 2. کپی برابر اصل اظهارنامه ثبت شرکت
 3. کپی برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت (اعم از تغییرات هیئت مدیره و نشانی شرکت)
 4. کپی برایر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاي هیئت مدیره و بازرسان و سهامداران بالاي 5درصد.
  تذکر 6: درصورتیکه که سهامدار بالاي 5درصد شخص حقوقی باشد بایستی تمام مـدارك منـدرج در بنـد 2بـرايایشان نیز ارائه شود.
 5. کپی برابر اصل کد اقتصادي
 6. کپی گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 7. کپی دفترچه حساب بانک شهر به نام شرکت (الزامیست که حساب در شعبه مجازي بانک شهر افتتاح شده باشد)
 8. سند مالکیت و یا اجاره نامه معتبر محل استقرار دستگاه خودپرداز طبق موارد مندرج در بند 1,3
  تذکر 7: با توجه به اینکه الزامی است محل استقرار دستگاه خودپرداز در محل کسب باشد، در خصـوص متقاضـیان حقوقی لازم است محل استقرار دستگاه خودپرداز در محل شرکت باشد در صورتیکه متقاضی مد نظر داشـته باشـد که دستگاه را در محل جواز کسب شخص دیگري نصب نماید ، فرآیند بند 1,2بایستی اجرا شود.
 9. اظهارنامه مالیاتی منتهی به اخرین سال مالی
 10. صورت هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان رسمی داراي مجوز
 11. پرینت ثبت نام در سیستم جامع مالیاتی

 

4.5/5 - (2 امتیاز)