دستورالعمل پیگیری و رفع مشکلات مشتریان در مراجعه به دستگاههای خودپرداز (ATM) در شبکه شتاب (کدهای خطای خودپرداز)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبکه شـتاب را بـا هـدف تـسهیل گـردش وجـوه، امنیـت و آسودگی خاطر مشتریان و ارتقاء سطح خدماتدهی بانکها راه اندازی نموده است. براسـاس قـوانین و مقررات حاکم بر مرکز شتاب اعضاء ملزم به ارائه خدمات به کلیه مشتریان بـوده و نبایـد در ایـن زمینه تمایزی قائل گردند.

درصورت مراجعه دارندگان کارت به هر یک از دستگاههای خودپرداز (ATM) بانکهای عضو و بروز مغایرت و مشکل، مسئولیت پاسخگوئی به مشتری بر عهده اعضاء بوده و به منظـور تـسهیل در امر مغایرت یابی و رفع آن، رعایت مفاد این دستورالعمل لازم الاجراء میباشد. در صـورت بـروز مغـایرت، مـشتری مجـاز بـه مراجعـه بـه شـعبه پذیرنـده و یـا هـر یـک از شـعب صادرکننده میباشد.

دانلود متن کامل دستورالعمل
دانلود جدول تشریحی کدهای خطای خودپرداز و پیامهای سیستم کارت در ATM

 

Rate this post