یکی از شاخص های تعداد خودپرداز، شاخص تعداد آن به ازای صد هزار نفر جمعیت کشور می باشد. نقشه زیر کشورهای جهان را با این شاخص نشان می دهد.

تعداد خودپرداز در کشورهای مختلف جهان به ازای صدهزار نفر جمعیت:

Rate this post