آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص ابزارهای پرداخت مربوط به شهریور 1401 می باشد و بعد از آن تا کنون بروزرسانی در این مورد انجام نشده است. طبق این گزارش حدود 61 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال می باشد که به بیش از 415 میلیون کارت خدمات می دهند.

متأسفانه این گزارش برای تعدادی از بانکها به روز نیست و آمار مربوط به سالهای گذشته می باشد.

تعداد خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر

با در نظر گرفتن جمعیت حدود 85 میلیون نفری در سال 1401، به طور متوسط به ازای هر 100 هزار نفر حدود 70 دستگاه خودپرداز وجود دارد. به عبارتی دیگر برای هر 1400 نفر یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. تعداد خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر در کشور کره جنوبی در سال 2020 تعداد 260 عدد و در کشور کانادا در سال 2021 تعداد 212 عدد بوده است.

هر ایرانی حدود 5 کارت بانکی

آمار کارتهای بانکی صادر شده نشان می دهد که به طور متوسط هر ایرانی حدود 5 کارت بانکی دارد. این آمار با در نظر گرفتن اشخاص مجاز به داشتن کارت از این تعداد هم بالاتر خواهد بود.

بالاترین تعداد خودپرداز

در مقایسه با آمار سالهای قبل، به عنوان مثال آمار خودپرداز در ایران تا پایان شهریور 97 بانک ملی با داشتن بیش از 8،000 خودپرداز، بالاترین تعداد خودپرداز را بین بانکهای کشور به خود اختصاص داده است.

رشد تعداد خودپرداز ها پس از 4 سال

مقایسه آمار خودپرداز در شهریور 1401 با شهریور 1397 نشان می دهد که تعداد خودپرداز در کشور از 55 هزار عدد به 61 هزار عدد رسیده و به طور متوسط 10 درصد رشد داشته است.

4.9/5 - (10 امتیاز)