آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که تا پایان شهریور 1395 تعداد 41,800 دستگاه خودپرداز در کشور می باشد. البته این آمار مشکلاتی نیز دارد که با تعداد واقعی تفاوت دارد. به عنوان مثال آمار برخی بانکها و موسسات مثل تجارت، رسالت و عسکریه (ملل) صفر می باشد.

اصلاح اعداد جدول مذکور  ما را به عددد تقریبی 48,000 می رساند که چارت زیر نشان دهنده سهم بانکها از خودپرداز ها می باشد.

 

iran-atm-stats

آمار خودپرداز ایران، منبع: جداول داده ای بانک مرکزی

Rate this post