آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که تا پایان شهریور 1397 تعداد 55,282 دستگاه خودپرداز در کشور فعال می باشد. البته این آمار مشکلاتی نیز دارد که با تعداد واقعی تفاوت دارد. به عنوان مثال آمار برخی بانکها و موسسات مثل  رسالت و ملل (عسکریه سابق) صفر می باشد.

بانک ملی با 7,767 دستگاه پیشتاز بوده و بعد از آن بانکهای صادرات، ملت، سپه و تجارت به ترتیب با 5,134 ، 4,829 ، 4,193 و 4,023 در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیشترین تعداد کارت صادر شده نیز مربوط به بانک ملی با حدود 56 میلیون کارت می باشد و بعد از آن بانکهای سپه، ملت، پارسیان و رفاه به ترتیب با حدود 53، 35، 29 و 25 میلیون در رتبه های بعدی قرار دارند.

Rate this post